Menu

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εκτίμηση Ακινήτου

Στη Reagin η μακροχρόνια εμπειρία μας και η γνώση της αγοράς, μας δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε σωστά την αξία του ακινήτου σας και να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ακίνητό σας. Προσφέρουμε αξιόπιστες εκτιμήσεις και συμβουλές για την αποτίμηση του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική δυναμική της αγοράς.

Διαχείριση Ακινήτου

Η Reagin πρόσφατα ενέταξε στις δραστηριότητές της και τη διαχείριση ακινήτων στις περιοχές των Δήμων Πύλου - Νέστορος και Τριφυλίας. Προσδοκώντας σε μία αναπτυσσόμενη αγορά σας δίνουμε τη δυνατότητα να πετύχετε την καλύτερη απόδοση του ακινήτου σας, αξιοποιώντας τη γνώση, την εμπειρία και τις επαφές μας.

Διαμεσολάβηση

Η εταιρία μας σεβόμενη τη μοναδικότητα του κάθε ακινήτου, προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών της, αναλαμβάνοντας είτε την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε είτε την εύρεση του κατάλληλου για εσάς ακινήτου προς αγορά ή προς ενοικίαση.

Golden Visa

Ενδιαφέρεστε να επενδύσετε σε ακίνητη περιουσία για να αποκτήσετε άδεια διαμονής στην Ελλάδα; Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης Golden Visa σε υπηκόους τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα , συνεργαζόμενη με έμπειρους και αξιόπιστους δικηγόρους.

Άδεια διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4251/2014, παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ.

Η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ένας νέος τύπος άδειας διαμονής και αφορά πολίτες τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου στη χώρα (D ή C) ή διαμένουν νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχουν δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού. 

Ο πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειας του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Ειδικότερα, δικαιούχοι δικαιώματος εισόδου και διαμονής πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, είναι:

α)οι πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ,

β) οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν προσωπικά ή μέσω νομικού προσώπου µε έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τους ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, 

γ) οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε 250.000€,

στ) οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης βάσει των διατάξεων του ν. 1652/1986. Σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1652/1986, είναι η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκµισθωτή να παραχωρεί κατ’ έτος, στο µισθωτή, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τη χρήση τουριστικού καταλύµατος και να παρέχει σ’ αυτόν συναφείς υπηρεσίες για καθορισµένο από τη σύµβαση χρονικό διάστηµα και ο µισθωτής να καταβάλλει το µίσθωµα που συµφωνήθηκε. Ως τουριστικά καταλύµατα για την εφαρµογή του νόµου αυτού νοούνται ξενοδοχειακές µονάδες και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε άδεια του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του E.Ο.Τ. Η χρονοµεριστική µίσθωση συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα ενός (1) έως εξήντα (60) ετών,

δ) οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας µίσθωση ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της µίσθωσης ανέρχεται σε €250.000,

ε) οι πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαμένουν νόμιμα, με τίτλο διαμονής, στην Ελλάδα είτε επιθυμούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα και οι οποίοι έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, την οποία αγόρασαν πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013, εάν το τίμημα που είχαν καταβάλει κατά την αγορά ανερχόταν σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ή η σημερινή αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ,

στ) oι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει κατά πλήρη κυριότητα και νοµή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόµοι ή συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000) και είναι ενήλικοι,

ζ) τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών.

Στους πολίτες τρίτων χωρών- κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών.

Συγκρίνετε